ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR DE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING VAN PRIMOVERE LINGUISTICS

 

 

Artikel 1.         Definities

 

Binnen deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 

 1. Primovere Linguistics: De bedrijfsnaam van de eenmanszaak in eigendom van Alric van den Broek. Primovere Linguistics staat als onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17195488. Zakelijk adres van de onderneming is de Oeterselaan 33, 5223XC in de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Nederland.

 

 1. De Belastingdienst: De Nederlandse rijksbelastingdienst die onderdeel uitmaakt van het Ministerie van Financiën. Primovere Linguistics is belastingplichtig in Nederland en berekent btw door aan haar Klanten. Deze btw wordt aan de Nederlandse belastingdienst afgedragen onder kenmerk NL 001930686B91. Het correspondentieadres van de Belastingdienst is Belastingkantoor Eindhoven Karel de Grotelaan 4, 5616 CA te Eindhoven, Nederland.

 

 1. Het Rbtv: Het Nederlandse ‘Register beëdigde tolken en vertalers’ dat wordt onderhouden door het bureau Wbtv. Dit bureau maakt onderdeel uit van de Raad voor Rechtsbijstand. Het bureau Wbtv is bereikbaar via Postbus 2349, 5202 CH te 's-Hertogenbosch, Nederland.

 

 1. Incassobureau: Bureau dat namens Primovere Linguistics openstaande vorderingen probeert te innen bij Klanten met een betalingsachterstand.

 

 1. Klant: De partij waarmee Primovere Linguistics een overeenkomst aangaat. Dit kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn (bv. een onderneming, semioverheidsinstelling, vereniging, stichting of andere organisatie et cetera). Primair geldt de contactpersoon met wie de communicatie aangaande de Offerte, de Order en het Project wordt gevoerd als Klant – en deze is tevens het aanspreekpunt voor informatie. Primovere Linguistics mag dus als haar Klant beschouwen diegene die een Project aan Primovere Linguistics heeft uitbesteed en/of een fiat heeft gegeven aan de verdere bepalingen aangaande dat project - tenzij de Klant daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van derden en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Primovere Linguistics zijn verstrekt. Ook indien een Klant onderdeel uitmaakt van een arbeidshiërarchische structuur of verantwoording aan derden/hogergeplaatsten dient af te leggen, blijft deze contactpersoon, zijnde de Klant, hoofdelijk aansprakelijk voor de gemaakte afspraken met Primovere Linguistics.

 

 1. Toeleverancier: Een door Primovere Linguistics aangetrokken onderaannemer of leverancier ter ondersteuning of waarneming van de werkzaamheden van Primovere Linguistics.

 

 1. Externe Dienstverlener: een door Primovere Linguistics voorgedragen partij die onder eigen voorwaarden en overeenkomsten - zonder verdere tussenkomst of aansprakelijkheid van Primovere Linguistics - direct zaken doet met de Klant.

 

 1. Order: De definitieve projectovereenkomst van een Project dat ten behoeve van de Klant wordt uitgevoerd door of namens Primovere Linguistics binnen een bepaald tijdsbestek tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.

 

 1. Project: Het geheel aan Werkzaamheden die door Primovere Linguistics in overeenstemming met de Klant binnen een bepaald tijdsbestek tegen een vooraf overeengekomen vergoeding zullen worden verricht dan wel zijn verricht.

 

 1. Werkzaamheden: De zakelijke diensten verleend door Primovere Linguistics. Onder de werkzaamheden omvatten ondermeer (maar niet exclusief) de volgende taalgerelateerde activiteiten:

 

 

 1. Projectprijs: Het geheel aan tegenprestaties dat de Klant op grond van de Order dient te leveren aan Primovere Linguistics. Hieronder vallen ondermeer (maar niet exclusief):

 

 1. Overmacht: Onder Overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen en tevens alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Primovere Linguistics geen invloed kan/kon uitoefenen maar waardoor Primovere Linguistics niet in staat is/was haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

 

Artikel 2.         Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elke offerte of overeenkomst tussen Primovere Linguistics en elke Klant vanaf het moment dat Primovere Linguistics heeft aangegeven dat deze voorwaarden gelden.
 2. Doorgaans staat er een verwijzing naar deze Algemene voorwaarden op offerten, facturen en aanmaningen en tevens in het afzendergedeelte van verzonden e-mails van Primovere Linguistics, waarmee het aangeven van de toepasselijkheid deze Algemene Voorwaarden een feit is geworden.
 3. Andere voorwaarden gelden alleen indien door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, of wanneer dit door een bevoegde rechtbank onherroepelijk is opgelegd.
 4. Indien andere bepalingen, dan dewelke in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld van toepassing zouden worden (bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak of aanvullende overeenkomst tussen partijen), dan blijven de geldigheid, algemene strekking en aard van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 5. Eventuele nieuwe bepalingen ter vervanging of reparatie van nietige of vernietigde bepalingen dienen zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen weer te geven.
 6. Een wijziging of aanvulling van een clausule binnen deze bepalingen heeft geen gevolgen voor de algehele of afzonderlijke verbintelijkheid van bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Mocht zich tussen partijen een situatie voordoen die niet in deze Algemene Voorwaarden staat geëxpliciteerd, of mocht er onduidelijkheid of onenigheid bestaan ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient die situatie te worden behandeld in de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien Primovere Linguistics niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zouden zijn, of dat Primovere Linguistics op enige wijze het recht zou verliezen in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen.

 

Artikel 3.         Bevoegde Rechtbank/ jurisdictie

Op alle overeenkomsten met Primovere Linguistics en de Kant is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. De bevoegde Rechtbank is die van Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te ’s-Hertogenbosch, Nederland. Eventuele geschillen dienen zo veel mogelijk tussen partijen in der minne te worden geschikt. Alle geschillen en vorderingen waarbij geen minnelijke schikking kon worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank. Primovere Linguistics adviseert haar klanten zich zo goed mogelijk te (laten) verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden en zich altijd van voldoende liquide middelen te voorzien om tijdig aan de betalingsverplichtingen jegens Primovere Linguistics te kunnen voldoen.

 

Artikel 4.         Offerte, vaststelling projectprijs, orderbevestiging

 

 1. Mondeling of telefonisch gemaakte afspraken of gedane toezeggingen zijn nadrukkelijk niet bindend en hooguit oriënterend van aard.
 2. Een offerte, aanbieding of prijsopgave door Primovere Linguistics komt tot stand op aanvraag van een klant/ geïnteresseerde of op initiatief van Primovere Linguistics.
 3. De bepalingen binnen een offerte zijn eenmalig en specifiek en noch bindend voor de klant noch voor Primovere Linguistics.
 4. De Projectprijs wordt met instemming van beide partijen voorafgaand aan de orderplaatsing, orderbevestiging en uitvoering van het project vastgelegd.
 5. De Klant moet bijzonderheden over de opdracht die nodig zijn om Primovere Linguistics te laten beoordelen of het de betreffende order kan aannemen,voorafgaand aan de orderplaatsing doorgeven aan Primovere Linguistics.
 6. Bij vertaalopdrachten zal de Klant voorafgaand aan de aanbieding van een offerte door Primovere Linguistics alle bronteksten en relevante materialen ter inzage overhandigen aan Primovere Linguistics.
 7. Primovere Linguistics draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en).
 8. Een offerte van Primovere Linguistics kan te allen tijde worden ingetrokken zolang de Klant geen order heeft geplaatst en deze is bevestigd door Primovere Linguistics.
 9. Een Order komt tot stand zodra de Klant schriftelijk, via e-mail, whats-app en/of sms aan Primovere Linguistics heeft aangegeven wanneer, waar, voor wie en hoe lang de werkzaamheden van Primovere Linguistics zullen duren en Primovere Linguistics daarmee heeft ingestemd.
 10. Vanaf het moment dat de Order bij Primovere Linguistics is geplaatst, respectievelijk de Klant heeft ingestemd met de bepalingen uit de offerte, heeft de Klant de verplichting de projectprijs aan Primovere Linguistics te voldoen.
 11. Desgewenst kan Primovere Linguistics een aanbetaling voor de dienstverlening verlangen van de Klant. Zolang de Klant deze aanbetaling niet heeft voldaan, kan Primovere Linguistics de offerte, de order en de orderbevestiging intrekken zonder enige aanspraak van de zijde van de Klant.
 12. Indien de Klant de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien er geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen order of overeenkomst tot stand gekomen.
 13. Primovere Linguistics kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 14. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige projecten.
 15. Een samengestelde prijsopgave verplicht Primovere Linguistics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 16. Een project komt pas tot stand als Primovere Linguistics een orderbevestiging heeft gestuurd aan de Klant.
 17. Projectprijzen en prijsvoorstellen waar Primovere mee heeft ingestemd kunnen altijd door Primovere Linguistics worden herroepen indien Primovere Linguistics niet in de gelegenheid is geweest zich een duidelijk beeld van de door de Klant gewenste werkzaamheden te vormen.
 18. Primovere Linguistics is belastingplichtig in Nederland en berekent btw door aan haar Klanten. Deze btw wordt aan de Nederlandse belastingdienst afgedragen onder kenmerk NL 001930686B91. Het correspondentieadres van de Belastingdienst is Belastingkantoor Eindhoven Karel de Grotelaan 4, 5616 CA te Eindhoven, Nederland.

 

Artikel 5.         Dienstlevering, neerlegging werkzaamheden, projectomstandigheden

 

 1. De verplichting tot de levering van een dienst (zoals een vertaaldienst of tolkendienst) door Primovere Linguistics kan door Primovere Linguistics te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden tenietgedaan zonder de verplichting tot opgaaf van redenen.
 2. Redenen voor Primovere Linguistics om haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk neer te leggen zouden onder anderen de volgende kunnen zijn (dit dient slechts ter illustratie):
  1. De projectomstandigheden zoals voorgesteld door de Klant blijken in werkelijkheid niet (meer) kloppen. Daarbij kunt u denken aan: verzuim van de zijde van de klant; het ontbreken van tekst; extra tekst die later wordt aangeleverd; verschuiving van een deadline; verlating, vertraging of verlenging van de dienst; wijziging van de talencombinatie; de afwezigheid van benodigde middelen (zoals een fluisterset, toegang tot systemen op locatie), verzuim of nalatigheid door derden (zoals klanten of leveranciers van de Klant) et cetera.
  2. Er blijkt sprake van Overmacht waardoor Primovere Linguistics niet (geheel) in staat is de dienstverlening te verzorgen. Daarbij kunt u denken aan: foutieve of onvolledige informatie; tekortkomingen in de toelevering van goederen en/of diensten aan Primovere Linguistics door derden; storingen aan hulpmiddelen (zoals tolkensets, telefoons, gegevensdragers, videoverbindingen); geluidshinder, ziekte; ongeval, brand, werkstaking, transportbelemmeringen; hinderlijke weersomstandigheden en natuurrampen; oproer, oorlog, terreurdreiging, misdaden en overtredingen; stroomonderbrekingen, maatregelen van overheidswege of aanwijzingen van hogerhand et cetera.
 3. Een (gedeeltelijke) neerlegging van de werkzaamheden door Primovere Linguistics ontslaat de Klant niet van de volledige betaling van de overeengekomen projectprijs.

 

Artikel 6.         Externe Dienstverleners

 

 1. Indien Primovere Linguistics niet (meer) kan voldoen aan een offerteverzoek, aan een order of aan één of meerdere onderdelen daarvan zal Primovere Linguistics haar best doen om de klant in contact te brengen met een externe Dienstverlener die mogelijk wel aan de wensen van de Klant kan voldoen. Deze service van Primovere Linguistics aan de Klant is vrijblijvend. Als deze service niet slaagt, wordt het project opgezegd zonder dat Primovere Linguistics hierbij kosten of aansprakelijkheid draagt.
 2. Primovere Linguistics ontvangt in de regel geen commissie of andere vergoeding voor de totstandbrenging van een contact tussen Klant en Externe Dienstverlener. Overeenkomsten en/of geschillen tussen de Klant en Externe Dienstverleners zijn niet van toepassing op Primovere Linguistics en zij houdt zich er ook inhoudelijk afzijdig van.

 

Artikel 7.         Toeleveranciers van Primovere Linguistics

 1. Primovere Linguistics kan bij de uitvoering van een Project eigen medewerkers dan wel Toeleveranciers of andere derden inschakelen waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht zal worden genomen.
 2. De aantrekking van Toeleveranciers door Primovere Linguistics heeft als primair oogmerk de verhoging en waarborging van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening door Primovere Linguistics. In die zin kan gebruikmaking van een toeleverancier worden gezien als een toevoeging op en waardevermeerdering bij de dienstverlening door Primovere Linguistics. Toeleveranciers kunnen bijvoorbeeld (maar niet exclusief) tolk/vertalers of proofreaders met andere brontalen en/of doeltalen zijn.
 3. Gebruikmaking van Toeleveranciers/onderaannemers door Primovere Linguistics geschiedt naar vrij oordeel door Primovere Linguistics. Doorgaans zal de klant wel op de hoogte worden gesteld van de aantrekking van relevante toeleveranciers doch een verplichting tot een dergelijke melding bestaat niet.
 4. Primovere Linguistics legt deze partijen vergelijkbare voorwaarden op ten aanzien van de vertrouwelijkheid, kwaliteit, waarborgen en leveringsverplichtingen als dewelke zijn overeengekomen met de Klant. Primovere Linguistics is echter zelf niet aansprakelijk voor een eventuele geheimhoudingsschending door een Toeleverancier.
 5. Primovere Linguistics is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden verricht door haar Toeleveranciers.
 6. Primovere Linguistics draagt geen enkele belastingen of sociale premies af ten aanzien van deze leveranciers en er is nergens en nooit sprake van welke vorm van arbeidsrelatie of dienstverband ook.
 7. Voor de Toeleveranciers en Klanten van Primovere Linguistics geldt een concurrentiebeding waarbij het de Toeleverancier en de Klant nadrukkelijk niet is toegestaan direct contact met elkaar op te nemen aangaande een specifiek project, dan wel enig ander project dat actueel of in de toekomst door Primovere Linguistics zou kunnen worden verzorgd.
 8. Kosten die Primovere Linguistics heeft voor de diensten van deze toeleveranciers zijn primair voor rekening van Primovere Linguistics zelf maar kunnen impliciet worden doorberekend aan de klant. Daarbij zou u (puur ter illustratie) bijvoorbeeld bij een vertaling kunnen denken aan een extra toeslag voor een tekstbeoordeling door een moedertaalspreker. Dergelijke toeslagen worden voorafgaand aan de orderbevestiging expliciet aan de klant meegedeeld en maken onderdeel uit van een voorafgaand overeengekomen Projectprijs.

 

 

Artikel 8.         Indien de Klant een project wijzigt

 

 1. Indien de Klant na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Primovere Linguistics gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede de Projectprijs dan wel tot weigering van de uitvoering van de gehele opdracht zonder enig rechtsgevolg voor Primovere Linguistics.
 2. De overeengekomen projectprijs blijft onverminderd van kracht en dient tijdig en volledig te worden voldaan door de Klant.

 

Artikel 9.         Indien de Klant een project annuleert

 

 1. De Klant dient zijn annuleringen en wijzigingen ten aanzien van een project zo spoedig mogelijk aan Primovere Linguistics door te geven via info@primovere.com. Een telefonische voormelding van de annulering (via +31-6-41667872 dan wel +31-73-6210521) strekt tot aanbeveling.
 2. Primovere Linguistics draagt geen verantwoordelijkheid voor annuleringsberichten die niet op tijd door Primovere Linguistics worden ontvangen. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van Primovere Linguistics.
 3. Indien de Klant een geplaatste Order voor een vertaalopdracht na toezending van de orderbevestiging door Primovere Linguistics geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft de Klant het volledige projectbedrag aan Primovere Linguistics verschuldigd, ook indien men wenst af te zien van de ontvangst van de levering.
 4. Indien de Klant een geplaatste order voor een tolkopdracht na toezending van de orderbevestiging door Primovere Linguistics geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft de Klant de volledige projectprijs aan Primovere Linguistics verschuldigd.
 5. Voor tolkopdrachten die minder dan 24 uur voor aanvang van de beoogde tolkendienst geheel of gedeeltelijk zijn geannuleerd, is geen enkele restitutie van de verschuldigde Projectprijs mogelijk.
 6. Voor tolkopdrachten die 24-72 uur voor aanvang van de beoogde tolkendienst geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, is een restitutie van 50% van de verschuldigde projectprijs mogelijk maar er bestaat van de zijde van de Klant geen enkele aanspraak op een dergelijke ad hoc korting.
 7. Voor tolkopdrachten die meer dan 72 uur voor aanvang van de beoogde tolkendienst geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, is een restitutie van 100% van de verschuldigde bedrag projectprijs mogelijk maar er bestaat van de zijde van de Klant geen enkele aanspraak op een dergelijke ad hoc korting.
 8. Indien de Klant een ad hoc korting wenst, dient deze daartoe zo spoedig een aanvraag bij Primovere Linguistics in te dienen.
 9. Zodra de factuur aangaande een Project is verzonden door Primovere Linguistics , gelden de daarop vermelde verschuldigde (gematigde) bedragen en betaaltermijn(en) en is geen ad hoc korting meer mogelijk.

 

Artikel 10.       Gedegen voorbereiding op een Project

 1. De Klant verstrekt Primovere Linguistics op verzoek inhoudelijke inlichtingen over het uit te voeren Project alsmede de benodigde documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de Klant.
 2. Primovere Linguistics staat niet in voor de juistheid van de door Klant aan Primovere Linguistics verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Primovere Linguistics is uitgegaan van door de Klant verstrekte gegevens die onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Artikel 11.       Uitvoering van een tolkopdracht

 

 1. Primovere Linguistics zal het project naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De Klant is verplicht om Primovere Linguistics tijdig alle informatie door te geven die zij nodig heeft om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 3. Primovere Linguistics neemt daarbij zo veel als naar haar oordeel mogelijk en redelijk is de aanwijzingen van de Klant in acht.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat de personen of instellingen, voor wie of waarvoor getolkt gaat worden, tijdig op de hoogte zijn dat er een tolk namens Primovere Linguistics komt.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor alle mogelijke omstandigheden en voorzieningen die de kwaliteit van het tolken kunnen bevorderen.
 6. Bij tolkopdrachten neemt de tolk tolkpauzes waar hij/zij dit nodig vindt en geeft dit, als het mogelijk is, voorafgaand aan de uitvoering van de tolkopdracht aan bij de Klant.
 7. Primovere Linguistics hanteert bij tolkopdrachten de ethische gedragslijnen en deontologische principes zoals deze zijn gedoceerd aan de Master Tolken en de Postgraduaat Conferentietolken in het kader van de EMCI aan de Katholieke Universiteit Leuven Campus Antwerpen te België - met in acht name van de in Nederland geldende ‘Beroepscode beëdigde Tolken en Vertalers’ van het Bureau Wbtv.

 

 Artikel 12.      Uitvoering van een vertaalopdracht

 

 1. Primovere Linguistics zal het project naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in lijn met de gespecificeerde doelen van de Klant uitvoeren.
 2. De Klant is verplicht om Primovere Linguistics tijdig alle informatie door te geven die de tolk nodig heeft om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 3. Primovere Linguistics neemt daarbij zo veel als naar haar oordeel mogelijk en redelijk is de aanwijzingen van de Klant in acht.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor alle mogelijke omstandigheden en voorzieningen die de kwaliteit van de vertaling kunnen bevorderen.
 5. Primovere Linguistics respecteert bij beëdigde vertalingen de in Nederland geldende Beroepscode beëdigde Tolken en Vertalers van het Bureau Wbtv.

 

Artikel 13.       Beëdiging

 1. Naast (reguliere) commerciële tolk- en vertaaldiensten in de talen Nederlands, Duits en Engels, levert Primovere Linguistics ook beëdigde tolk- en vertaaldiensten aan haar klanten. De bevoegdheid tot het leveren van deze diensten staat publiekelijk geregistreerd en actueel gespecificeerd op de vrij toegankelijke website van het Nederlandse ‘Register beëdigde tolken en vertalers’ onder Wbtvnr. 12472.
 2. Doctorandus Alric F.D. van den Broek, de eigenaar van Primovere Linguistics, werd beëdigd als Vertaler Duits, Tolk Duits en Tolk Engels door de Rechtbank van ’s-Hertogenbosch in Nederland.
 3. Het apostillestempel van dhr. Van den Broek kan door Primovere Linguistics worden gebruikt voor de beëdiging van vertaalde teksten. Dit stempel is in exclusief beheer van dhr. van den Broek. Het stempel mag niet aan anderen ter beschikking worden gesteld. Er mogen geen blanco pagina’s worden voorzien van dit stempel. Het stempel mag door Primovere Linguistics alleen worden gezet op vertalingen die zijn vervaardigd en/of geredigeerd door dhr. van den Broek. Er wordt door dhr. van den Broek een logboek bijgehouden van alle pagina’s die ooit zijn voorzien van dit stempel. Het stempel is daarbij voorwerp van meerdere voorzieningen gericht tegen vervalsing en/of oneigenlijk gebruik.

 

Artikel 14.       Kwaliteit van de geleverde diensten

 

 1. Permanente educatie en training. Primovere Linguistics doet aan permanente educatie ter veredeling, verbreding en verdieping van haar dienstverlening. Deze educatie en training bestaat uit (maar is niet beperkt tot): Hogeschoolopleidingen en universitaire opleidingen op Bachelor, Master en Postgraduaat d.w.z. Postdoctoraal niveau; Specifieke trainingen gericht op het tolkenvak/vertaalvak; Het bezoek aan congressen, symposia en andere bijeenkomsten binnen het tolkenvak/vertalersvak; Lidmaatschappen van gespecialiseerde trainingsgroepen; Het leveren van onderwijsondersteuning aan anderen op relevante terreinen; Het bijhouden van relevante vakliteratuur; Het onderhouden van contacten met andere professionele tolken/vertalers voor de uitwisseling van ‘best practices’ et cetera.
 2. Op aanvraag kunnen er incidenteel kopieën ter inzage worden verstrekt als bewijs van de behaalde diploma’s en certificaten, betrekking hebbende op de dienstverlening van Primovere Linguistics.
 3. Een eventuele kwaliteitscontrole op een door Primovere Linguistics geleverde dienst dient te worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen die minimaal een Europees erkend universitair diploma op het niveau Master bezitten in de richting van de Tolkwetenschap respectievelijk de Vertaalwetenschap van de talencombinatie die in het kader van het Project door Primovere Linguistics is gefaciliteerd. Primovere Linguistics heeft te allen tijde het recht de bevoegdheid van een dergelijke controleur (m/v) te inspecteren en desgewenst op inhoudelijke gronden te verwerpen.
 4. Primovere Linguistics heeft een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Tolken en Vertalers in de vorm van een zogeheten ‘Bedrijvenpakket’.
 5. Het staat Primovere Linguistics vrij een projectvoorstel al dan niet te aanvaar­den, behoudens wettelijke verplichtingen. Projectvoorstellen worden consequent geweigerd indien zich zwaarwegende redenen voordoen, waaronder in ieder geval begrepen is wanneer er risico bestaat van belangenverstrengeling, indien Primovere Linguistics het vermoeden heeft dat het werk zal worden gebruikt voor onwettige en/of oneerlijke doeleinden of indien men zich ervan bewust wordt dat de opdracht niet naar behoren zal kunnen worden verricht – bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wegens onvoldoende kennis en/of bekwaam­heid, werkomstandigheden en/of bedongen afleveringstermijnen, dan wel wegens gewetensbezwaren omtrent het onderwerp van de te vertolken situatie of de te vertalen tekst.
 6. In het besef van haar verantwoorde­lijkheid voor de kwaliteit van het werk, streeft Primovere Linguistics naar vermogen naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de geleverde of te leveren diensten. Primovere Linguistics verricht nimmer opzettelijk een onjuiste vertolking of vertaling. Echter, noch Primovere Linguistics noch de vertaler(s) noch de tolk(en) die uit naam van Primovere Linguistics projecten uitvoeren, dragen enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor een inhoudelijke volledige juistheid van de vertolking of vertaling, noch voor het gebruik van deze vertaling(en) en/of brontekst(en) in welke context ook. De uitbesteding van tolk-, vertaal-, correctie-, schrijf- of andere projectwerkzaamheden, of de betaling van een factuur aan Primovere Linguistics of de daaraan gelieerde perso(o)n(en), vrijwaart de Klant niet van de verplichting om de door of via Primovere Linguistics geleverde tekst(en) en vertolkingen te controleren op inhoudelijke juistheid, toepasbaarheid, toepasselijkheid en gepastheid, en deze indien nodig of gewenst aan te passen. Dit geldt voor zowel bronteksten als doelteksten.

Artikel 15.       Klachtrecht

 

 1. Over klachten communiceert Primovere Linguistics binnen de organisatie van de Klant uitsluitend met haar directe contactpersoon van die organisatie (d.w.z. met de Klant conform de definities hierboven).
 2. De Klant dient een klacht over het geleverde en/of de verrichte diensten schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan Primovere Linguistics kenbaar te maken en zulks in ieder geval binnen tien werkdagen na levering of na uitvoering van het project.
 3. Het feit dat een Klant een klacht kan hebben, ontslaat een Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien een klacht niet tijdig is ingediend, verliest de Klant het recht om te klagen.
 5. Indien Primovere Linguistics de klacht gegrond acht, zal zij waar mogelijk tot verbetering of vervanging overgaan. Waar verbetering of vervanging redelijkerwijs niet mogelijk zijn, kan Primovere Linguistics naar eigen inzicht en goeddunken een ad hoc korting op de prijs verlenen.
 6. Een eventueel recht van reclame van de Klant vervalt indien de Klant het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en/of het geleverde aan een derde heeft doorgeleverd.
 7. Indien de Klant en Primovere Linguistics niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing met betrekking tot de klacht van de Klant komen, kan het geschil worden voorgelegd aan een daartoe door Primovere Linguistics aan te wijzen gekwalificeerde geschillencommissie. Deze geniet de voorkeur boven gerechtelijke stappen.
 8. Voorafgaand aan de keuze voor een geschillencommissie wordt daarover door Primovere Linguistics gecommuniceerd met de Klant.
 9. Klachten over een factuur moeten binnen tien dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Primovere Linguistics doorgegeven worden.
 10. Een klacht over een factuur wordt doorgaans niet voorgelegd aan een geschillencommissie, maar afgehandeld door een door Primovere Linguistics aan te wijzen incassobureau.
 11. Alle geschillen zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 16.       Transparantie, vertrouwelijkheid en gegevensopslag

 1. Primovere Linguistics streeft naar een zo uitgebreid mogelijke transparantie over haar werkzaamheden, voor zover dit wettelijk vereist en toegestaan is. Het centrale oogmerk daarbij is dat de Klant zo goed mogelijk is geïnformeerd voor, tijdens en na de uitvoering van een project. Primovere Linguistics spant zich in voor een optimale bereikbaarheid tijdens reguliere kantooruren, hoewel dit gezien de aard van de werkzaamheden niet altijd kan worden gegarandeerd. De geprefereerde contactmethode is per e-mail, sms of telefoon. Bezoeken aan kantoor zijn uitsluitend mogelijk op afspraak.
 2. Primovere Linguistics is verplicht tot de volstrekt vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het Project heeft verkregen van de klant of andere bronnen.
 3. Primovere Linguistics verplicht alle in te schakelen derden tot geheimhouding.
 4. De namen van (andere) Klanten of zakelijke contacten van Primovere Linguistics mogen niet worden prijsgegeven.
 5. Eventuele referenties van een Klant worden uitsluitend verstrekt aan daartoe bevoegde organen.
 6. Primovere Linguistics houdt zich aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en eist van haar Klanten en andere zakelijke contacten dat deze zich daar ook aan houden.
 7. Primovere Linguistics bewaart specifieke noodzakelijke gegevens, zoals contactgegevens van haar (beoogd) klanten, ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Deze gegevens zijn op een passende manier beveiligd en mogen niet aan derden worden verstrekt.
 8. Primovere Linguistics vergaart geen gegevens aangaande iemands ras, geloof, gezondheid, politieke voorkeur of seksuele geaardheid.
 9. Primovere Linguistics staat in het Nederlandse landelijke bel-mij-niet-register en respecteert bij haar acquisitie ook de vermeldingen van anderen die daarin staan.
 10. Potentiële klanten die aangeven niet door Primovere Linguistics te willen worden gecontacteerd voor acquisitiedoeleinden, worden terstond uit de desbetreffende adressenlijsten verwijderd.

 

Artikel 17.       Aansprakelijkheid

 

 1. Primovere Linguistics en haar eigenaar dhr. Van den Broek zijn ten opzichte van de Klant niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, niet aan de zijde van de Klant en niet aan derden die in enig verband staat met de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid.
 2. De Klant garandeert Primovere Linguistics de niet-aansprakelijkheid voor gevolgschade onder welke titel dan ook.
 3. Primovere Linguistics staat niet in voor de juistheid van de door Klant aan Primovere Linguistics verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.
 4. De Klant vrijwaart Primovere Linguistics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van het project schade zouden kunnen lijden en waarbij de schade aan een ander dan Primovere Linguistics is toe te rekenen.
 5. De Klant vrijwaart Primovere Linguistics voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de geleverde dan wel verrichte projecten.
 6. De Klant vrijwaart Primovere Linguistics voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover er op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Primovere Linguistics bestaat.
 7. Een eventuele aansprakelijkheid van Primovere Linguistics beperkt zich uitsluitend tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van het geleverde, respectievelijk de verrichte diensten in het kader van het betreffende Project.
 8. De aansprakelijkheid van Primovere Linguistics is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
 9. Dubbelzinnigheid of onduidelijkheid tijdens de tolk- of vertaaldienst dienst ontheft Primovere Linguistics van iedere aansprakelijkheid.
 10. De beoordeling van de vraag of (een) te verrichte project(en) risico’s voor letselschade kan behelzen, blijft geheel voor rekening en risico van de Klant.
 11. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens (maar niet exclusief) in geval van een ondeugdelijk functioneren van noodzakelijke apparatuur die door Primovere Linguistics bij de uitvoering van het project wordt gebruikt.
 12. Primovere Linguistics is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, de informatie of de informatiedragers – behoudens opzet of grove schuld.
 13. Primovere Linguistics is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen, daarbij inbegrepen het teloor gaan van de vertrouwelijkheid als gevolg van overheidsmaatregelen op dit vlak.
 14. Primovere Linguistics is nooit aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
 15. Indien een vertolking of vertaling slechts gedeeltelijk onjuist is, kan hooguit voor dat gedeelte aansprakelijkheid worden aanvaard.
 16. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Primovere Linguistics gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de Primovere Linguistics en/of anderen is ontstaan.

 

Artikel 18.       Bevestiging na verrichting van een project

 

 1. De Klant is verplicht de ontvangst van door Primovere Linguistics geleverde vertalingen en diensten schriftelijk na verrichting van het Project te bevestigen. Dat kan bij voorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van een vervaardigde vertaling of aan de hand van een schriftelijke verklaring aangaande een tolkdienst.
 2. De bevestiging van de ontvangst of verrichting van slechts een deel van het overeengekomen project, ontslaat de klant de klant niet van de verplichting tot betaling van de gehele overeengekomen projectprijs.

 

Artikel 19. Projectprijs, prijsonderdelen, toeslagen en kortingen

 1. De Projectprijs wordt voorafgaand aan de Order in onderlinge overeenstemming vastgesteld.
 2. De overeengekomen Projectprijs is niet verdeelbaar over afzonderlijke onderdelen van een Project tenzij dit expliciet en schriftelijk is toegezegd door Primovere Linguistics. Primovere Linguistics en Klant kunnen voorafgaand schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat elk reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.
 3. De ontvangst of acceptatie door de Klant van slechts een deel van de overeengekomen te verrichten prestatie door Primovere Linguistics, ontslaat de Klant niet van de verplichting de gehele overeengekomen Projectprijs te voldoen.
 4. Indien een project gefaseerd wordt uitgevoerd, kan Primovere Linguistics de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
 5. Een eventuele latere korting op de overeengekomen Projectprijs is uitsluitend mogelijk met instemming van beide partijen.
 6. Alle projectprijzen hebben de Euro als valuta, tenzij daar in onderlinge overeenstemming expliciet van is afgeweken. Koerswijzigingen zullen daarbij in Euro worden doorberekend aan de klant.
 7. Over de in rekening gebrachte bedragen is de Klant 21% btw verschuldigd.
 8. Het btw-tarief is onlosmakelijk onderdeel van de projectprijs. De btw die Primovere Linguistics int, wordt door haar verrekend met de afdrachten aan de Nederlandse fiscus. Het Nederlandse wettelijke tarief is daarbij geldend. Er worden geen btw-vrije goederen of diensten geleverd en de Klant kan geen korting of kwijtschelding krijgen op basis van de btw. De btw wordt nooit verlegd naar het buitenland. Ten behoeve van de btw-afdracht kunnen bedrijfsgegevens van Klanten ter controle worden verstrekt aan de Nederlandse fiscus of aan andere bevoegde instanties.
 9. Kosten voor internationale overboekingen, accijnzen, de inning van cheques en dergelijke worden allen doorberekend aan de klant.
 10. Verdere onderdelen waaruit een projectprijs zou kunnen bestaan, zijn de volgende:
  1. Dagvergoedingen
  2. Dagdeelvergoedingen
  3. Uurvergoedingen
  4. Reiskostenvergoedingen
  5. Reistijdvergoedingen
  6. Kosten voor hulpmiddelen (zoals fluistersets, veiligheidsschoeisel etc.)
  7. Voorschotten
  8. Entreebewijzen
  9. Parkeerkosten
  10. Lunch en koffiepauze
  11. Overnachtingkosten
  12. Vergoedingen gebaseerd op het (geschatte) aantal woorden in een brondocument
  13. Beëdigingkosten (apostillestempel)
  14. Verzendkosten
  15. Weekendtoeslagen
  16. Spoedtoeslagen
  17. Onregelmatigheidstoeslagen
  18. Risicotoeslagen
  19. Et cetera (deze lijst is puur ter illustratie en nadrukkelijk niet volledig).

 

 1. Primovere Linguistics heeft het recht voorafgaand aan de projectwerkzaamheden eventuele verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de Klant in rekening te brengen.
 2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van het project zich uitstrekt over een langere periode dan een week, tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. Met specifieke ideële, educatieve en/of culturele instellingen kan voorafgaand aan de vaststelling van een projectprijs een Projectprijskorting worden overeengekomen. Deze korting kan echter nooit groter zijn dan de Projectwinstmarge van Primovere Linguistics.

 

Artikel 20.       Termijn en tijdstip van levering

 

 1. De overeengekomen leveringstermijnen van projectonderdelen zijn streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Primovere Linguistics is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de Klant hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.
 3. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft verricht.
 4. Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de Klant, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Primovere Linguistics is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 21.       Betaling

 

 1. Indien de projectprijs (inclusief btw) 500,- of meer Euro bedraagt, mag Primovere Linguistics 50% van het te verwachten totale bedrag van de factuur als voorschot in rekening brengen.
 2. Betaling moeten worden voldaan op een door Primovere Linguistics aan te geven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer van Primovere Linguistics.
 3. Facturen afkomstig van Primovere Linguistics moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum van de factuur worden voldaan. Doorgaans is de factuurdatum gelijk aan de verzenddatum en de ontvangstdatum per e-mail.
 4. Incidenteel kan de uiterste betaaltermijn van de openstaande factuur worden opgerekt naar 1 kalendermaand, zijnde de in Nederland wettelijke uiterste betaaltermijn conform de Wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen, en de Europese Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 5. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Primovere Linguistics verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 6. Na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn zijn geen ad hoc-kortingen op de Projectprijs meer mogelijk.

 

Artikel 22.       Betalingsachterstand

 

 1. Na verstrijking van de wettelijke betaaltermijn is de Klant onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, waarmee de Klant over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van de volledige voldoening.
 2. Het geniet de voorkeur de betalingsachterstanden die een Klant bij Primovere Linguistics heeft, buitengerechtelijk af te handelen.
 3. Binnen de organisatie van de Klant communiceert Primovere Linguistics over betalingsachterstanden uitsluitend met haar directe contactpersoon (zijnde de Klant conform de definities hierboven) van die organisatie of organisatietak.
 4. Een eventuele betalingsachterstand of verwerkingsachterstand van derden (zoals afnemers of andere bedrijfsonderdelen van de Klant) ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen aan Primovere Linguistics.
 5. Indien de Klant meent dat de door Primovere Linguistics gefactureerde bedragen onjuist zijn, is de Klant gehouden daarentegen binnen 10 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken.
 6. Zodra een klant een betalingsachterstand heeft, staat deze ‘on hold’ en wordt niet meer geleverd of geholpen tot de betalingsachterstand is vereffend.
 7. Zolang een factuur bij een project niet is betaald, blijven alle doelteksten, audio- en/of videoregistraties het eigendom van Primovere Linguistics en mogen deze onder geen beding worden doorgeleverd (door de Klant) zonder nadrukkelijke toestemming van Primovere Linguistics.
 8. Na verzuim door de Klant kan Primovere Linguistics besluiten nooit meer zaken te doen met de betreffende Klant, of besluiten om aanvullende en/of striktere leveringsvoorwaarden te stellen.
 9. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen is Primovere Linguistics gerechtigd om bovenop de hoofdsom de wettelijke rente te berekenen.
 10. Eventuele incassokosten zullen door Primovere Linguistics altijd worden verhaald op de debiteur. Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt minimaal een incassotarief van 15 % over de eerste € 2269,45 van de hoofdsom met rente en minimaal een tarief van 10 % over het meerdere, met een ondergrens van € 75,00.
 11. Bij vermoeden van fraude, afpersing, oplichting, diefstal en/of opzettelijk verzuim of andere strafbare feiten volgen altijd aangifte bij de Nederlandse politie en een melding bij de Nederlandse fiscus – en indien mogelijk tevens een aangifte bij de Politie en melding bij de fiscus van het land waarin de Klant zich bevindt, dan wel het land waar deze zijn statutaire zetel heeft.
 12. De weigering een factuur te betalen vormt zowel in binnen- als buitenland in veel gevallen een misdrijf of strafbaar feit waarvan Primovere Linguistics verplicht is aangifte te doen.

 

Artikel 23.       Intellectueel eigendom

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Primovere Linguistics het auteursrecht op door Primovere Linguistics vervaardigde dan wel bewerkte vertalingen, teksten en beeld- dan wel geluidsopnamen.
 2. Alle kennis die Primovere Linguistics ter uitvoering van een overeenkomst verwerft omtrent de vertaling of lokalisatie van bepaalde woorden/begrippen mag door Primovere Linguistics ook voor andere doeleinden dan wel voor de uitvoering van andere overeenkomsten gebruiken. Zulks met inachtname dat Primovere Linguistics daarmee niet haar geheimhoudingsplicht ten opzichte van de Klant schaadt.
 3. De Klant vrijwaart Primovere Linguistics tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van het Project.

 

Artikel 24.       Ontbinding

 

 1. Indien de Klant niet aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Order/ projectovereenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf of bij gehele of gedeeltelijke stopzetting of ontbinding van het bedrijf van de Klant is Primovere Linguistics, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onmiddellijk bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Daarbij zijn alle overeengekomen projectbedragen volledig en per direct opeisbaar en invorderbaar ongeacht eventuele eerder overeengekomen betaaltermijnen en/of voorwaarden.
 2. Indien na de Orderbevestiging blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan informatie die door de Klant is verstrekt, is Primovere Linguistics gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Dit geldt eveneens wanneer bij de projectuitvoering blijkt dat de eerder door de Klant verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de bevestiging van de Order mocht worden verondersteld.

 

 

Artikel 25.       Wijzigingen en depositie van deze voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden kunt u nalezen op de website van Primovere Linguistics: primovere.com.
 2. Primovere Linguistics behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te kunnen wijzigen of aanvullen.
 3. Bepalend voor de uitleg van deze Algemene Voorwaarden is steeds de jongste, gepubliceerde Nederlandstalige versie, dan wel de Nederlandstalige versie die gold op het moment dat het betreffende Project tot stand kwam.
 4. Van deze Algemene Voorwaarden kunnen geheel vrijblijvende vertalingen ter inzage worden gepubliceerd door Primovere Linguistics. De Nederlandstalige versie prevaleert echter in alle gevallen boven anderstalige versies.

 

 

© Primovere Linguistics, alle rechten voorbehouden

© Primovere Linguistics, alle Rechte vorbehalten

© Primovere Linguistics, all rights reserved